Sprawdzanie majątku osób

Realizacja spraw o osobach indywidualnych, nawet prowadzących działalność gospodarczą, realizowana jest nieco odmienną metodą, jednak nadal na podstawie licencji detektywistycznej. Tutaj zestaw informacji o osobach jest również nieco odmienny, jednak efekt z udzielania tych danych jest również wysoki.

Poniżej przedstawiamy standardowy zakres informacji, których udzielamy na temat osób mieszkających w Polsce. Ten zakres jest wyceniony na dzień dzisiejszy, natomiast w przypadku indywidualnych zapytań, sprawę wyceniamy również indywidualnie. Informacje na temat osób mieszkających / zameldowanych za granicą wyceniamy każdorazowo z osobna z uwagi na kraj, którego dotyczy zlecenie, walutę i inne czynniki.

Poniżej zakres informacji standardowych:

SPRAWDZANIE NIERUCHOMOŚCI POSIADANYCH I ZBYTYCH

Ustalenie aktualnych i zbytych nieruchomości będących własnością osoby w okresie 5-20 lat wstecz od dnia zlecenia (w zależności od nieruchomości). W raporcie podajemy nr KW (Księgi Wieczystej), którą to nieruchomość można zweryfikować przez WYSZUKIWANIE KSIĘGI WIECZYSTEJ (kliknąć w link)

SPRAWDZENIE CZY OSOBA POSIADA NIERUCHOMOŚCI RAPORT ROZSZERZONY

Ustalenie nieruchomości będących własnością badanej osoby (firmy lub osoby fizycznej) rozszerzony o posiadane nieruchomości w podmiotach, w których posiada udziały tj. spółkach prawa handlowego

USTALANIE POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO OSOBY, POSZUKIWANIE RUCHOMOŚCI

Ustalenie aktualnych i zbytych pojazdów (wszystkich rejestrowalnych) będących własnością badanej osoby – rok produkcji, marka, numer rejestracyjny

SPRAWDZENIE ADRESU ZAMIESZKANIA, USTALENIE ADRESU ZAMIESZKANIA

weryfikacja, czy podany adres jest rzeczywistym adresem badanej osoby lub poszukiwanie / wskazanie aktualnego adresu pobytu bądź prowadzenia działalności gospodarczej osoby fizycznej

USTALANIE POSTĘPOWAŃ KARNYCH

ustalenia, czy wobec badanej osoby były/są prowadzone postępowania karne i sprawa została zakończona prawomocnym wyrokiem sądu

USTALANIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I KOMORNICZYCH

ustalenia, czy wobec badanej osoby były prowadzone postępowania sądowe oraz egzekucje komornicze (prawomocne wyroki sądowe, egzekucje komornicze oraz ich efekty)

SPRAWDZANIE KONT BANKOWYCH, USTALANIE LOKAT

ustalenia nazw banków, w których prowadzone są rachunki bankowe prowadzone przez badaną osobę. Niestety, nie podajemy stanów sald na rachunkach o osobach fizycznych.

USTALANIE WIERZYTELNOŚCI

uprawnienia przysługujące badanej osobie wobec dłużnika do żądania spełnienia określonych świadczeń (pieniężnych lub nie pieniężnych)

SPRAWDZANIE ZADŁUŻENIA OSÓB

ustalenie nieuregulowanych zobowiązań finansowych osoby tj. zadłużenia wobec ZUS, US, i innych podmiotów gospodarczych – zadłużenie pełne – nie dotyczy umów cywilnych, prywatnych pożyczek między osobami, zadłużeń u zarządców wspólnot/spółdzielni.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

ustalenia polegające na zebraniu informacji o badanej osobie ze środowiska w jakim przebywa tj. m. in. tryb życia, powiązania towarzyskie i biznesowe, status społeczny i finansowy i inne wskazane przez zamawiającego

WIZJA LOKALNA

ustalenie, czy pod wskazanym adresem osoba mieszka / przebywa – raport z przeprowadzonej wizji wraz z opisem oraz dokumentacją zdjęciową

SPRAWDZANIE NUMERÓW PESEL, USTALANIE NUMERÓW PESEL

podanie nr PESEL na podstawie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodziców i innych, umożliwiających identyfikację

SPRAWDZANIE ROZDZIELNOŚCI MAJĄTKOWEJ

ustalenia, czy osoba badana będąca w związku małżeńskim ma podpisaną umowę małżeńską, rozdzielność majątkową ze swoim współmałżonkiem

SPRAWDZANIE AKTUALNEGO ZATRUDNIENIA

ustalenia miejsca aktualnego lub poprzedniego zatrudnienia badanej osoby tj. wskazanie aktualnego lub poprzedniego płatnika składek ZUS

POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

ustalenie źródeł dochodów badanej osoby tj. aktualne zatrudnienie, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, świadczeń (emerytura, renta) lub umów cywilno-prawnych

USTALANIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWO-OSOBOWYCH

Ustalenie powiązań na podstawie KRS i CEIDG osób fizycznych, spółek, członków zarządów, prezesa do 3 stopni powiązań

USTALANIE PEŁNEGO MAJĄTKU OSÓB

Dane osobowe i adresowe, stan cywilny, posiadane dzieci, przedmiot, zakres oraz skala prowadzonej działalności gospodarczej, raport z wizji lokalnej z dokumentacją fotograficzną, wywiad terenowy i środowiskowy, ustalenia nieruchomości i ruchomości badanej osoby (rozszerzony), informacje o postępowaniach sądowych, komorniczych i karnych badanej osoby, informacja o zadłużeniach, ustalenia numerów rachunków bankowych prowadzonych na rzecz badanej osoby, powiązania kapitałowe i osobowe.

Aby otrzymać pełną wycenę powyższych lub wycenę zapytania indywidualnego prosimy o przesłanie zapytania na e-mail
info@jakimajatek.pl